Suckhoetoandan hiểu tầm quan trọng của sự riêng tư của thông tin cá nhân đối với người dùng của chúng tôi. Chính sách bảo mật này sẽ cho bạn biết thông tin nào chúng tôi thu thập về bạn và về việc bạn sử dụng Suckhoetoandan và các dịch vụ của nó. Nó sẽ giải thích các lựa chọn bạn có về cách thông tin cá nhân của bạn được sử dụng và cách chúng tôi bảo vệ thông tin đó. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ Chính sách bảo mật này.

Chính sách bảo mật này áp dụng cho các trang web được sở hữu và điều hành bởi Suckhoetoandan nhằm mục đích sử dụng bởi người tiêu dùng (không phải là chuyên gia) cho mục đích cá nhân, gia đình hoặc gia đình phi thương mại, bao gồm Suckhoetoandan.com, MedicineNet.com, RxList.com, OnHealth.com và eMedicineHealth.com và bao gồm các phiên bản được tối ưu hóa cho thiết bị di động của các trang web này và Ứng dụng thiết bị di động của chúng tôi hoặc "Ứng dụng" (chúng tôi đề cập đến các trang web này và Ứng dụng chung dưới dạng “Trang web Suckhoetoandan”). Chúng tôi đề cập đến các trang web và ứng dụng Suckhoetoandan, cùng với thông tin và dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua các trang web và ứng dụng Suckhoetoandan, dưới dạng "Dịch vụ".

Chính sách bảo mật này cũng áp dụng cho phiên bản tiêu dùng của Sản phẩm quản lý sức khỏe Suckhoetoandan. Tuy nhiên, nếu bạn là nhân viên hoặc thành viên chương trình sức khỏe đã cho phép truy cập vào hồ sơ sức khỏe của bạn tại Suckhoetoandan.com bằng cách đăng ký tại trang web của chủ lao động hoặc chương trình sức khỏe, chính sách bảo mật áp dụng cho thông tin của bạn tại trang web của chủ lao động hoặc chương trình sức khỏe vẫn có thể áp dụng cho hồ sơ sức khỏe cá nhân của bạn tại Suckhoetoandan.com. Nếu chủ lao động hoặc tài khoản chương trình sức khỏe của bạn không còn được cung cấp cho bạn bởi nhà tuyển dụng hoặc chương trình sức khỏe của bạn, bạn sẽ tiếp tục có quyền truy cập thông tin sức khỏe của bạn từ Suckhoetoandan.com, sử dụng cùng tên người dùng và mật khẩu, nhưng sẽ phải tuân theo Điều khoản Bảo mật này Chính sách.

Trừ khi được ghi chú, các tuyên bố trong Chính sách bảo mật này đối với các trang Suckhoetoandan cũng áp dụng cho các Ứng dụng. Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin về bạn và việc bạn sử dụng Dịch vụ như được mô tả trong Chính sách bảo mật này, thì bạn không nên sử dụng Dịch vụ. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn phải đồng ý với Điều khoản sử dụng của Suckhoetoandan, đó là hợp đồng giữa chúng tôi và người dùng Dịch vụ. Bằng cách chấp nhận Điều khoản sử dụng Suckhoetoandan, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách bảo mật này và Chính sách cookie Suckhoetoandan và bạn thừa nhận rằng chúng tôi sẽ lưu trữ, sử dụng và xử lý thông tin của bạn tại Hoa Kỳ nơi chúng tôi đang ở.

Các tham chiếu đến "Suckhoetoandan", "chúng tôi" hoặc "chúng tôi" nghĩa là Suckhoetoandan LLC, bao gồm bất kỳ công ty nào mà Suckhoetoandan LLC kiểm soát (ví dụ: một công ty con mà Suckhoetoandan LLC sở hữu). Suckhoetoandan có thể chia sẻ thông tin giữa các công ty con hoặc trang web mà công ty con sở hữu hoặc kiểm soát nhưng thông tin được thu thập theo Chính sách bảo mật này luôn được bảo vệ theo các điều khoản của Chính sách bảo mật này. Trừ khi được ghi chú khác trong Chính sách bảo mật này, Suckhoetoandan LLC là bộ điều khiển dữ liệu chịu trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Thông tin được thu thập về bạn
Một số Dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như các câu đố hoặc máy tính nhất định) không giữ lại thông tin cá nhân của bạn, trong khi những người khác (chẳng hạn như Thử nghiệm Lab Suckhoetoandan và Lịch rụng trứng / Mang thai và Chương trình Mục tiêu Lành mạnh trong Ứng dụng Suckhoetoandan và một số Ứng dụng chỉ đăng ký của chúng tôi như Suckhoetoandan Baby, Suckhoetoandan Pregnancy và Suckhoetoandan Allergy) lưu trữ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật này. Ngay cả khi bạn không đăng ký hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho Suckhoetoandan, chúng tôi thu thập thông tin về việc bạn sử dụng các Trang web và Ứng dụng Suckhoetoandan và Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể có được thông tin về người dùng của chúng tôi từ các nguồn bên ngoài.

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi thu thập thông tin như sau:

Đăng ký
Mặc dù bạn có thể sử dụng hầu hết các Dịch vụ mà không cần đăng ký, một số Dịch vụ nhất định yêu cầu bạn đăng ký với Suckhoetoandan để chúng hoạt động bình thường. Nếu bạn chọn đăng ký hoặc cập nhật tài khoản hiện có với Suckhoetoandan hoặc truy cập một số Dịch vụ nhất định, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nhất định, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại, giới tính, địa chỉ email và ngày sinh của bạn mật khẩu để truy cập tài khoản Suckhoetoandan của bạn. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin cá nhân mà bạn gửi cho Suckhoetoandan.

Dịch vụ tương tác
Một số Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như Trình kiểm tra triệu chứng Suckhoetoandan, tương tác và có thể yêu cầu bạn gửi thông tin liên quan đến sức khỏe, cùng với các thông tin khác như tuổi và giới tính của bạn. Bạn không cần phải đăng ký với Suckhoetoandan để sử dụng Trình kiểm tra Triệu chứng Suckhoetoandan và nếu bạn đã đăng ký với Suckhoetoandan, chúng tôi không liên kết thông tin mà bạn gửi đến Trình kiểm tra Triệu chứng với thông tin đăng ký mà bạn đã cung cấp trước đây.

Quản lý sức khỏe Suckhoetoandan
Suckhoetoandan Health Manager cung cấp cho bạn một nơi an toàn để thu thập, lưu trữ, quản lý và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn và cung cấp các công cụ và dịch vụ để quản lý tốt hơn sức khỏe của bạn và sức khỏe của gia đình bạn. Bạn được yêu cầu đăng ký với Suckhoetoandan để sử dụng Trình quản lý sức khỏe Suckhoetoandan. Suckhoetoandan Health Manager có khả năng sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để gửi cho bạn email được cá nhân hóa hoặc tin nhắn điện tử an toàn. Tuy nhiên, Suckhoetoandan không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thu thập bất kỳ dữ liệu nào về bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trình quản lý sức khỏe Suckhoetoandan bao gồm việc sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác. Hơn nữa, Suckhoetoandan không sử dụng bất kỳ thông tin nào bạn gửi liên quan đến Trình quản lý sức khỏe Suckhoetoandan để cung cấp bất kỳ quảng cáo nào cho bạn trên hoặc ngoài các trang Suckhoetoandan.

Kiểm tra phòng thí nghiệm Suckhoetoandan
Một số người dùng Suckhoetoandan nhất định ở Hoa Kỳ có thể đủ điều kiện tham gia vào Thử nghiệm phòng thí nghiệm Suckhoetoandan, một dịch vụ được cung cấp bởi PWNHealth, cho phép bạn đặt hàng trực tuyến an toàn cho một số thử nghiệm trong phòng thí nghiệm nhất định. Khi bạn đã đặt hàng thử nghiệm của mình, bạn sẽ đến một trung tâm thử nghiệm được chỉ định nơi kỹ thuật viên phòng thí nghiệm có kinh nghiệm sẽ thu thập mẫu của bạn. Suckhoetoandan đã chọn PWNHealth để cung cấp sự phối hợp chăm sóc (bao gồm đánh giá bác sĩ độc lập về các đơn hàng kiểm tra) và các dịch vụ hành chính khác (bao gồm xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng cho các đơn đặt hàng thử nghiệm trong phòng thí nghiệm). Đặt hàng một thử nghiệm trong phòng thí nghiệm với Kiểm tra phòng thí nghiệm Suckhoetoandan yêu cầu bạn phải đăng ký với Suckhoetoandan. Suckhoetoandan sẽ chia sẻ thông tin cá nhân mà bạn sử dụng để đăng ký với Suckhoetoandan với PWNHealth cho các mục đích xử lý và quản lý đơn đặt hàng thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của bạn. Bạn sẽ có thể truy cập các đơn đặt hàng và kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của bạn từ PWNHealth thông qua tài khoản Suckhoetoandan của bạn nhưng Suckhoetoandan sẽ không bao giờ nhận được kết quả kiểm tra trong phòng thí nghiệm hoặc thông tin thanh toán của bạn. Chỉ PWNHealth mới có quyền truy cập vào thông tin này. PWNHealth có thể tiết lộ cho Suckhoetoandan một số thông tin cá nhân nhất định trong tổng hợp không xác định bạn. PWNHealth sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn và các thông tin khác mà nó thu thập về bạn trong việc cung cấp các dịch vụ kiểm tra phòng thí nghiệm Suckhoetoandan theo chính sách bảo mật của nóở đây và các điều khoản sử dụng có sẵn tại đây. Khi bạn tương tác với Suckhoetoandan Lab Testing, bạn có thể tương tác với một số trang web được lưu trữ bởi Suckhoetoandan hoặc bằng PWNHealth. Chính sách bảo mật này mô tả những thông tin mà Suckhoetoandan thu thập về bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ của Suckhoetoandan và cách thông tin đó được sử dụng, tiết lộ và duy trì bởi Suckhoetoandan. Chính sách quyền riêng tư và điều khoản sử dụng của PWNHealth sẽ xuất hiện trên bất kỳ trang web nào được lưu trữ bởi PWNHealth. Để tránh nghi ngờ, Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho các trang Suckhoetoandan Site được lưu trữ bởi Suckhoetoandan. Suckhoetoandan và PWNHealth sẽ sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về cách sử dụng Kiểm tra phòng thí nghiệm Suckhoetoandan của bạn, bao gồm kiểm tra phòng thí nghiệm nào bạn đã xem và phân tích thống kê xu hướng và hành vi của người dùng khác trên trang Kiểm tra LabMD. Ngoài PWNHealth, Suckhoetoandan không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thu thập bất kỳ dữ liệu nào về bạn liên quan đến việc mua thử nghiệm phòng thí nghiệm của bạn thông qua Kiểm tra Phòng thí nghiệm Suckhoetoandan bao gồm việc sử dụng cookie hoặc các công nghệ theo dõi khác. Hơn nữa, Suckhoetoandan không sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn gửi liên quan đến Kiểm tra phòng thí nghiệm Suckhoetoandan để cung cấp bất kỳ quảng cáo nào cho bạn trên hoặc ngoài trang Suckhoetoandan.

Bản tin email
Khi đăng ký và vào các thời điểm khác nhau khi bạn sử dụng các trang Suckhoetoandan, bạn sẽ được cung cấp thông tin cá nhân để nhận các bản tin thông tin / khuyến mại - như bản tin liên quan đến tình trạng sức khỏe cụ thể - qua email từ Suckhoetoandan và / hoặc trực tiếp từ bên thứ ba. Đôi khi, Suckhoetoandan có thể cung cấp cho người dùng trang web của bên thứ ba cơ hội đăng ký nhận bản tin của chúng tôi thông qua các trang web đó. Nếu bạn chọn đăng ký một trong các bản tin của chúng tôi trên trang web của bên thứ ba, nhà điều hành của trang web đó sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân bạn đã cung cấp liên quan đến yêu cầu đăng ký mà chúng tôi có thể sử dụng theo Chính sách bảo mật này bạn đã cung cấp trực tiếp cho Suckhoetoandan. Trong Bảng thông báo Suckhoetoandan, nếu bạn bật thông báo qua email cho các bài đăng bạn đã tạo hoặc tham gia, bạn sẽ nhận được email khi có bất kỳ hoạt động nào trên các bài đăng đó. Nếu sau này bạn quyết định không còn muốn nhận cập nhật qua email, bạn có thể tắt nó bằng cách điều hướng đến phần Cảnh báo email trong cài đặt Bảng tin nhắn của bạn.

Gửi email cho một người bạn
Nếu bạn sử dụng dịch vụ Email cho bạn bè của chúng tôi để thông báo cho bạn bè về một tính năng trên Trang web Suckhoetoandan hoặc bản tin, chúng tôi sẽ hỏi bạn tên, địa chỉ email và địa chỉ email của bạn bè bạn. Chúng tôi sẽ tự động gửi cho bạn của bạn một email một lần mời họ truy cập trang web bằng tên và địa chỉ email của bạn làm địa chỉ email "từ". Suckhoetoandan không sử dụng thông tin email của bạn bè của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin bạn cung cấp để gửi email được yêu cầu cho bạn bè của bạn.

Nếu bạn tin rằng một trong các liên hệ của bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn và bạn muốn yêu cầu xóa thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vui lòng sử dụng liên kết Liên hệ với chúng tôi ở cuối mỗi trang của Suckhoetoandan Sites.

Nghiên cứu thị trường
Theo thời gian, Suckhoetoandan có thể tiến hành các cuộc khảo sát nghiên cứu trực tuyến thay mặt cho chính nó và các bên thứ ba thông qua các lời mời qua email, các cuộc điều tra pop-up và các nhóm tập trung trực tuyến. Khi tham gia khảo sát, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp vị trí, tuổi tác và nếu có rút thăm trúng thưởng liên quan đến khảo sát nghiên cứu thị trường, tên và thông tin liên hệ của bạn cho mục đích quản lý rút thăm trúng thưởng. Thông tin bạn gửi trong một cuộc khảo sát có thể được Suckhoetoandan sử dụng cho mục đích nghiên cứu và đo lường, như được mô tả bên dưới, bao gồm đo lường tính hiệu quả của nội dung, quảng cáo hoặc chương trình. Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp liên quan đến mục rút thăm trúng thưởng sẽ được sử dụng cho mục đích duy nhất là quản lý rút thăm trúng thưởng và theo yêu cầu của pháp luật hiện hành. Chúng tôi sẽ không cố ý mời các cá nhân dưới 13 tuổi tham gia khảo sát nghiên cứu thị trường. Các khảo sát nghiên cứu thị trường được thực hiện bởi hoặc thay mặt cho Suckhoetoandan sẽ chứa một liên kết đến Chính sách bảo mật này.

Bảng thông báo Suckhoetoandan và Diễn đàn công cộng khác
Suckhoetoandan có một số khu vực bảng thông báo và các diễn đàn công cộng khác, nơi người dùng có sở thích tương tự bao gồm các điều kiện y tế nhất định có thể chia sẻ thông tin và hỗ trợ lẫn nhau hoặc nơi người dùng có thể đăng câu hỏi để các chuyên gia trả lời. Chúng tôi cũng cung cấp các cuộc thảo luận trực tuyến do các chuyên gia chăm sóc sức khỏe kiểm duyệt. Bảng tin của chúng tôi được mở cho công chúng và không nên được coi là riêng tư.

Bất kỳ thông tin nào (bao gồm thông tin cá nhân) mà bạn chia sẻ trong bất kỳ bảng tin trực tuyến hoặc diễn đàn nào khác là do thiết kế mở cho công chúng và không phải là riêng tư. Bạn nên suy nghĩ cẩn thận trước khi đăng bất kỳ thông tin cá nhân nào trong bất kỳ diễn đàn công khai nào. Nội dung bạn đăng có thể được nhìn thấy, tiết lộ hoặc thu thập bởi bên thứ ba và có thể được người khác sử dụng theo những cách chúng tôi không thể kiểm soát hoặc dự đoán, kể cả liên hệ với bạn vì mục đích trái phép. Như với bất kỳ diễn đàn công khai nào trên bất kỳ trang web nào, thông tin bạn đăng cũng có thể hiển thị trong công cụ tìm kiếm của bên thứ ba.

Nếu bạn đăng nhầm thông tin cá nhân trong các khu vực bảng thông báo của chúng tôi và muốn xóa nó, bạn có thể gửi email cho chúng tôi để yêu cầu chúng tôi xóa nó bằng liên kết Liên hệ với chúng tôi trên mọi trang của Suckhoetoandan Sites. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể không xóa được thông tin cá nhân của bạn.

Email bạn gửi đến Suckhoetoandan
Chính sách bảo mật này không áp dụng cho thông tin, nội dung, thông tin doanh nghiệp, ý tưởng, khái niệm hoặc phát minh mà bạn gửi tới Suckhoetoandan bằng email. Nếu bạn muốn giữ nội dung hoặc thông tin doanh nghiệp, ý tưởng, khái niệm hoặc phát minh riêng tư hoặc độc quyền, không gửi chúng trong email tới Suckhoetoandan.

Dịch vụ và thông tin thiết bị
Khi bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ, Suckhoetoandan sẽ tự động thu thập và lưu trữ thông tin nhật ký máy chủ từ trình duyệt hoặc thiết bị di động của bạn như địa chỉ IP hoặc số nhận dạng thiết bị duy nhất, thông tin trình duyệt (bao gồm URL giới thiệu), tùy chọn và cài đặt, cookie và thông tin của bạn về nội dung bạn đã xem và hành động được thực hiện (ví dụ: truy vấn tìm kiếm, tương tác quảng cáo, số nhấp chuột và ngày và thời gian liên quan). Suckhoetoandan cũng có thể thu thập thông tin dành riêng cho thiết bị khi bạn cài đặt và sử dụng Ứng dụng bao gồm mô hình thiết bị, thông tin hệ điều hành, ID quảng cáo (số nhận dạng duy nhất, có thể đặt lại cho quảng cáo được liên kết với thiết bị di động) và phiên bản Ứng dụng và mức sử dụng thông tin. Khi được bạn bật, chúng tôi thu thập thông tin vị trí chính xác do thiết bị di động của bạn cung cấp,

Cookie và các công nghệ theo dõi khác
Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ. “Cookie” là các tệp dữ liệu nhỏ được gán cho trình duyệt của bạn khi bạn truy cập Trang web Suckhoetoandan cho phép nhận dạng trình duyệt của bạn và thu thập và lưu trữ thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ, như được mô tả ở trên. Ngoài cookie, chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sử dụng các công nghệ theo dõi khác thu thập thông tin về việc sử dụng Dịch vụ của bạn, bao gồm số nhận dạng trên thiết bị di động và "bọ web" là các tệp đồ họa nhỏ (đôi khi được gọi là "GIF rõ ràng" hoặc "pixel web") trong một trang web hoặc email thường được sử dụng để giám sát hoạt động và gửi thông tin liên quan trở lại máy chủ gia đình (có thể thuộc về trang web lưu trữ, nhà quảng cáo mạng hoặc một số bên thứ ba khác).

Các đối tác dịch vụ quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng các trang Suckhoetoandan, bao gồm cả nội dung bạn đã xem. Các bên thứ ba này có thể sử dụng thông tin này để giúp Suckhoetoandan phân phối quảng cáo trên các trang Suckhoetoandan và trên các trang web của bên thứ ba khác dựa trên hoạt động duyệt web của bạn trên các trang Suckhoetoandan. Suckhoetoandan có thể điều chỉnh thêm quảng cáo trên Suckhoetoandan Sites và các trang web bên thứ ba khác dựa trên thông tin bổ sung trong phạm vi được Suckhoetoandan hoặc các bên thứ ba biết. Hai trong số các bên thứ ba mà Suckhoetoandan làm việc cùng là Google và Facebook. Ngoài việc sử dụng thông tin thu thập dịch vụ thực hiện cho Suckhoetoandan, Google cũng có thể sử dụng thông tin như được mô tả trong chính sách bảo mật của nó.https://www.google.com/policies/privacy/partners.   Mặc dù Facebook không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho Suckhoetoandan, Facebook có thể sử dụng thông tin về Suckhoetoandan và nó thu thập các dịch vụ thực hiện cho Suckhoetoandan (có thể được liên kết với thông tin cá nhân mà Facebook có về bạn) như được mô tả trong chính sách bảo mật của nó.  https://www.facebook.com/about/privacy.

Chúng tôi cũng làm việc với các mạng quảng cáo của bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên các trang web Suckhoetoandan của chúng tôi và trên các trang web của bên thứ ba. Các nhà cung cấp mạng quảng cáo của chúng tôi sử dụng công nghệ để thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên Suckhoetoandan Sites và trong ứng dụng Suckhoetoandan hàng đầu của chúng tôi để cung cấp cho bạn quảng cáo được nhắm mục tiêu dựa trên cookie trên Trang web Suckhoetoandan của chúng tôi và trên trang web của bên thứ ba dựa trên hoạt động duyệt web và sở thích của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách cookie của chúng tôi và các công nghệ theo dõi khác được sử dụng liên quan đến Dịch vụ, vui lòng đọc Chính sách cookie của chúng tôi .

Khi bạn tải xuống và cài đặt một trong các Ứng dụng của chúng tôi lên thiết bị di động, chúng tôi sẽ gán một số ngẫu nhiên cho cài đặt Ứng dụng của bạn. Không thể sử dụng số này để nhận dạng cá nhân bạn và chúng tôi không thể xác định danh tính cá nhân của bạn trừ khi bạn chọn trở thành người dùng đã đăng ký của Ứng dụng. Chúng tôi sử dụng số ngẫu nhiên này theo cách tương tự như việc sử dụng cookie của chúng tôi như được mô tả trong Chính sách bảo mật này và trong Chính sách cookie của chúng tôi. Không giống như cookie, số ngẫu nhiên được gán cho bản cài đặt của ứng dụng của bạn chứ không phải trình duyệt, vì Ứng dụng không hoạt động thông qua trình duyệt của bạn. Do đó, không thể xóa số ngẫu nhiên thông qua cài đặt. Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng số ngẫu nhiên cho các mục đích mà chúng tôi sử dụng cookie, vui lòng không sử dụng Ứng dụng. Việc sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác của chúng tôi trên các trang web được tối ưu hóa cho thiết bị di động và Ứng dụng Suckhoetoandan hàng đầu của chúng tôi tương tự như việc sử dụng chúng tôi trên các trang web dành cho máy tính để bàn của chúng tôi. Lựa chọn của bạn để từ chối cookie, sử dụng Sáng kiến ​​quảng cáo mạng và cơ chế chọn không tham gia được mô tả bên dưới trong phần "Lựa chọn và quyền của bạn" có sẵn trên Ứng dụng Suckhoetoandan hàng đầu của chúng tôi và trên các trang web được tối ưu hóa cho thiết bị di động của chúng tôi.

Thông tin thu thập về bạn được sử dụng như thế nào
Thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

để cung cấp, cải thiện và tạo Dịch vụ mới,
để trả lời các câu hỏi của bạn và gửi cho bạn thông tin liên lạc về quản trị về Trang web và Dịch vụ của Suckhoetoandan,
để nhận được phản hồi của bạn về các trang web và dịch vụ của Suckhoetoandan,
để gửi cho bạn tin nhắn điện tử an toàn và email được cá nhân hóa liên quan đến sở thích của bạn như được suy ra từ việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm tin tức, thông báo, lời nhắc và cơ hội từ Suckhoetoandan,
phân tích thống kê xu hướng và hành vi và hoạt động của người dùng bao gồm tần suất truy cập các trang web của Suckhoetoandan, cách sử dụng Dịch vụ và số lượng email được nhận và mở,
để cung cấp cho bạn và những người có đặc điểm nhân khẩu học và sở thích tương tự với nội dung có liên quan hơn bao gồm quảng cáo cả trong và ngoài Trang web và ứng dụng Suckhoetoandan,
để cung cấp dịch vụ tạo khách hàng tiềm năng,
để phát hiện và chống lại gian lận và các mối đe dọa khác đối với Dịch vụ và người dùng của chúng tôi, 
để xác định các vấn đề với Dịch vụ,
tiến hành các hoạt động nghiên cứu và đo lường, bao gồm các hoạt động được mô tả bên dưới và
để quản lý tài khoản của bạn.
Ngoài ra, Suckhoetoandan có thể sử dụng thông tin cá nhân về bạn cho các mục đích khác được tiết lộ cho bạn vào thời điểm chúng tôi thu thập thông tin và / hoặc với sự đồng ý của bạn.

Suckhoetoandan có thể kết hợp thông tin cá nhân của bạn và thông tin khác được thu thập về việc bạn sử dụng Dịch vụ và cũng bổ sung thông tin từ các nguồn bên ngoài cho các mục đích được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Ví dụ, thông tin mà Suckhoetoandan thu thập về bạn có thể được Suckhoetoandan kết hợp với các thông tin khác có sẵn cho Suckhoetoandan thông qua các bên thứ ba cho mục đích nghiên cứu và đo lường, bao gồm đo lường hiệu quả của nội dung, quảng cáo hoặc chương trình. Thông tin này từ các nguồn khác có thể bao gồm độ tuổi, giới tính, nhân khẩu học, địa lý, sở thích cá nhân, hoạt động mua sản phẩm hoặc thông tin khác. Chúng tôi có thể báo cáo thông tin tổng hợp, không thể được xác định lại cho người dùng cá nhân của Trang web Suckhoetoandan, cho các nhà quảng cáo hiện tại hoặc tương lai của chúng tôi và các đối tác kinh doanh khác.

Suckhoetoandan sẽ không bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba để sử dụng mà không có sự đồng ý của bạn.

Chia sẻ thông tin của bạn
Suckhoetoandan Công ty con và Công ty liên kết
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các công ty con, chi nhánh và công ty của chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi. Trong trường hợp có sự thay đổi về kiểm soát của công ty, ví dụ, bán hoặc sáp nhập với, một pháp nhân khác hoặc trong trường hợp bán tài sản hoặc phá sản, Suckhoetoandan có quyền chuyển thông tin cá nhân của bạn sang bên mới kiểm soát hoặc bên mua lại tài sản. Trong trường hợp thay đổi như vậy, thông tin cá nhân của bạn sẽ tiếp tục được xử lý theo Chính sách bảo mật này trừ khi bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách bảo mật được thực hiện theo phần bên dưới thảo luận về "Thay đổi chính sách bảo mật này".

Các công ty và nhà thầu làm việc với Suckhoetoandan
Suckhoetoandan làm việc với các công ty và nhà thầu bên thứ ba giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ và hỗ trợ các hoạt động của Suckhoetoandan Sites và Apps, bao gồm các dịch vụ liên quan đến công nghệ, phân tích dữ liệu, nghiên cứu, quản lý và triển khai email, rút ​​thăm trúng thưởng và cuộc thi quản trị, quảng cáo và tiếp thị và / hoặc nội dung. Nhà thầu Suckhoetoandan đôi khi có quyền truy cập hạn chế vào thông tin của bạn trong quá trình cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho Suckhoetoandan. Chúng tôi yêu cầu hợp đồng rằng các nhà thầu của chúng tôi không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp dịch vụ hoặc chức năng giới hạn cho Suckhoetoandan.

Nhà quảng cáo bên thứ ba và trang web của bên thứ ba
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin mà chúng tôi có về bạn, chẳng hạn như ID cookie hoặc địa chỉ IP, với nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bên thứ ba có thể sử dụng thông tin này thay mặt chúng tôi để giúp Suckhoetoandan phân phối quảng cáo trên Trang web Suckhoetoandan cũng như bên thứ ba các trang web, như được mô tả thêm trong Chính sách Cookie của chúng tôi .

Một số nội dung, dịch vụ và quảng cáo được cung cấp cho bạn thông qua các trang Suckhoetoandan được phục vụ trên hoặc chứa liên kết đến, các trang web được lưu trữ và điều hành bởi một công ty không phải là Suckhoetoandan ("Trang web của bên thứ ba"). Suckhoetoandan không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các trang web của bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, nhưng bạn nên lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ cho các trang web của bên thứ ba này khi bạn truy cập các trang web của bên thứ ba này không tuân theo Chính sách bảo mật này. Suckhoetoandan không xác nhận và không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các trang web của bên thứ ba này. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật được đăng trên Trang web của bên thứ ba để hiểu cách trang web của bên thứ ba thu thập và sử dụng thông tin của bạn. Suckhoetoandan cố gắng làm cho nó rõ ràng với bạn khi bạn rời khỏi một trang Suckhoetoandan và nhập một trang web của bên thứ ba, hoặc bằng cách yêu cầu bạn nhấp vào một liên kết hoặc bằng cách thông báo cho bạn trên Trang Suckhoetoandan trước khi bạn truy cập trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, nếu bạn thấy cụm từ như "Được hỗ trợ bởi" hoặc "liên kết với", theo sau là tên của một công ty không phải là Suckhoetoandan, thì bạn đang ở trên một trang web được lưu trữ bởi một công ty không phải là Suckhoetoandan. Khi bạn sử dụng dịch vụ đồng nhãn hiệu (một dịch vụ được điều hành với đối tác của Suckhoetoandan, chẳng hạn như Kiểm tra phòng thí nghiệm Suckhoetoandan), hoặc đăng ký hoặc cung cấp thông tin trên trang web cùng nhãn hiệu, nếu có, chúng tôi có thể chuyển thông tin đã thu thập về đối tác, có thể bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có dịch vụ được nhúng vào và / hoặc xuất hiện trong Dịch vụ.

Chúng tôi cũng có thể bao gồm các tiện ích xã hội trên các trang Suckhoetoandan cho phép bạn tương tác với các dịch vụ truyền thông xã hội được liên kết, ví dụ: để chia sẻ một bài viết. Các tiện ích này có thể thu thập dữ liệu duyệt web có thể được bên thứ ba cung cấp, và được kiểm soát bởi các bên thứ ba này. Bạn có thể quản lý tùy chọn bảo mật của mình trực tiếp với nền tảng mạng xã hội hiện hành.

Tuân thủ Luật, Quy định và Yêu cầu thực thi pháp luật
Để hợp tác với các quan chức chính phủ và thực thi pháp luật và các bên tư nhân để thực thi và tuân thủ pháp luật, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba: (1) tuân thủ các yêu cầu pháp lý như luật, quy định, lệnh khám xét, trát đòi hầu toà hoặc lệnh tòa; (2) khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc trả lời yêu cầu của chính phủ; hoặc (3) trong các trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như để đối phó với mối đe dọa về thể chất đối với bạn hoặc người khác, để bảo vệ tài sản hoặc bảo vệ hoặc khẳng định các quyền hợp pháp. Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân như được mô tả bên dưới.