<p><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Hiện tại chưa c&oacute; phương ph&aacute;p n&agrave;o về y học cổ truyền được thử nghiệm l&acirc;m s&agrave;ng trong qu&aacute; tr&igrave;nh điều trị n&ecirc;n kh&ocirc;ng trả lời được c&acirc;u hỏi của bạn. Tuy nhi&ecirc;n, c&oacute; những loại thuốc c&oacute; thể l&agrave;m long đ&agrave;m, giảm ho...l&agrave;m giảm triệu chứng nghĩ c&oacute; thể vẫn sử dụng được. Những bệnh nh&acirc;n nặng kh&ocirc;ng n&ecirc;n điều trị tại nh&agrave; theo thuốc y học cổ truyền do c&oacute; thể sẽ tương t&aacute;c với c&aacute;c thuốc điều trị bệnh nền, kh&ocirc;ng theo d&otilde;i s&aacute;t v&agrave; cấp cứu kịp thời.</span></span></p>