<p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Vắc xin phòng bệnh Rubella bao gồm vắc xin Rubella đơn giá và vắc xin phối hợp Sởi – Rubella (MR) hoặc Sởi – Quai bị – Rubella (MMR)</span></span></p>