Bảng kiểm đánh giá nguy cơ Hen phế quản

Tiền sử
Môi trường sống hoặc làm việc bị ô nhiễm
Ho khan
Thở ngắn, khó thở ra
Thở rít, cò cử